faktoring rodzaje

Jakie są rodzaje faktoringu?

Faktoring to usługa finansowania, która ze względu na swoją atrakcyjną formę jest obecnie wybierana przez wiele firm działających w różnych sektorach. Pozwala przede wszystkim zachować płynność finansową przedsiębiorcom, którzy oferują swoim kontrahentom kredyt kupiecki, a więc faktury z wydłużonym terminem płatności. Wyróżnia się kilka rodzajów faktoringu, które różnią się między sobą m.in. odpowiedzialnością za windykacje należności, a także jawnością czy zakresem usług. O czym mowa w praktyce? Podpowiadamy.

Rodzaje faktoringu

Najczęściej faktoring dzielimy na pełny i niepełny. Ten pierwszy określany jest również faktoringiem bez regresu lub właściwym. Jest to usługa, w ramach której to faktor, czyli firma faktoringowa ponosi odpowiedzialność za wykupioną od faktoranta należność. Oznacza to, że w razie, gdyby kontrahent faktoranta miał problem z uregulowaniem zapłaty wynikającej z wykupionej przez faktora faktury, to na firmie faktoringowej spoczywa obowiązek windykacji takich należności. 

Faktoring niepełny, nazywany też faktoringiem niewłaściwym lub z regresem polega na tym, że faktorant, czyli przedsiębiorca, który podpisał umowę z firmą faktoringową, odpowiada za to, aby jego kontrahent w terminie spłacił swoją należność. Jeżeli tego nie uczyni, wówczas faktorant musi zwrócić otrzymane od faktora środki. Formy takie dostępne są na przykład na stronie https://pragmago.pl/faktoring-online. Warto jednak wiedzieć, że niektóre firmy oferują również faktoring mieszany, a więc usługę, która łączy w sobie faktoring pełny i niepełny. W jej ramach faktor za niewypłacalność kontrahentów faktoranta odpowiada tylko do pewnej kwoty. Powyżej ustalonej sumy odpowiedzialność ta przechodzi na faktoranta.

Inny podział usług faktoringowych

Faktoring można podzielić również na bankowy i poza bankowy, w zależności od tego, jaka instytucja oferuje tego typu usługę. Wyróżnia się także faktoring jawny, ciche i półotwarty. W pierwszym przypadku kontrahent jest informowany przez faktoranta o tym, że jego wierzytelności zostały przejęte przez faktora. W faktoringu tajnym lub cichym kontrahent nie dowiaduje się o cesji wierzytelności, a więc przesyła pieniądze na takie konto jak zwykle. W przypadku faktoringu półotwartego dłużnik o cesji wierzytelności dowiaduje się dopiero, wtedy kiedy spóźni się z zapłatą. 

Faktoring dzieli się też ze względu na terytorium na krajowy i międzynarodowy, a także ze względu na zakres usług. Mowa tutaj o faktoringu globalnym i pojedynczym. Ten pierwszy to usługa, w ramach której faktorant przekazuje firmie faktoringowej wszystkie swoje faktury, które wystawia kontrahentom. Faktoring pojedynczy polega na przekazaniu faktorowi tylko jednego lub kilku takich dokumentów.

Dodaj komentarz